JUDr. Ivana Horáková

JUDr. František Horák

Advokát Prostějov
Advokátní kanceláře Horákovi

JUDr. Bc. Ivana Horáková

advokátka

 • 1984 – absolutorium právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně
 • 1985 – získání akademického titul JUDr.
 • 1993 – advokátka
 • 2002 – 2021 – členka kárné komise České advokátní komory
 • 2021 -absolutorium filozofické fakulty UP Olomouc – Obor Andragogika s profilací na personální management

 

IČ: 16365844
evid. č. ČAK: 3024

JUDr. František Horák

advokát

 • 1982 – absolutorium právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty
  Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně
 • 1983 – akademický titul JUDr. 
 • 1993 – advokát

IČ: 66215820
evid. č. ČAK: 3023

Oblasti práva

Poskytování právní služby oběma advokáty je v podstatě neomezené, mimo právní služby v oblasti trestně – právní agendy.
Naše advokátní kanceláře jsou odborně i personálně připraveny poskytovat právní služby v následujících oblastech:

Občanské právo

_____________
Pokud řešíte závazkové právo ať už darovací či kupní smlouvy. Pokud jste se dostali do sporu ohledně náhrady škody, případně potřebujete pomoci s dědickým řízením či s otázkami spoluvlastnictví.

Závazkové právo - kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, atp.

Náhrady škody

Dědické právo

Majetkoprávní vypořádání

Vlastnická práva

Nájemní práva

Rodinné právo

_____________
Nejčastěji se jedná o péči o dítě, úprava práv po rozvodu či osvojení nebo adopce dítěte, otázky otcovství nebo nároky neprovdané matky.

Rozvod manželství

Úprava styku s nezletilými dětmi

Výživné

Svěření do péče

Osvojení

Pracovní právo

_____________
Smlouvy a jednání ohledně pracovně-právních činností.

Smlouvy

Řešení pracovního poměru

Náhrady škody 

Zastupování

Směnečné právo

_____________
Právní úprava vztahující se k platnosti směnek, jejich převodu a splatnosti.

Směnky 

Zajištění závazku 

Placení směnkou

Zastupování ve směnečných sporech

Nemovitosti

_____________
Poradíme a pomůžeme otázky týkající se nemovitostí. 

Prodej nemovitosti

Nákup

Nájemní smlouvy

Věcná břemena

Exekuce

_____________
Využijete ve chvíli, kdy řešíte exekuční vymáhání. 

Návrh na výkon rozhodnutí a zastupování

Návrh na exekuci a zastupování

Vylučovací žaloby

Přestupkové právo

_____________
Oblast přestupkového práva.

Dopravní přestupky

Stavební zákon

Sousedské spory

Další služby

_____________

Ověřování podpisů

Úschovy finančních prostředků

Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení

Vymáhání pohledávek

Na klientem požadovanou službu je uzavřena smlouva, v níž je mj. specifikován druh odměny a způsob její úhrady. Při poskytování právních služeb bude sjednána odměna smluvní, možno i ve formě paušální, hodinové, popř. kombinované. Je požadováno složení zálohy na poskytované právní služby. Úhradu odměny je rovněž možno domluvit v přiměřených splátkách.

Výše odměny vychází z advokátního tarifu a stanovuje se s přihlédnutím k celkové věcné i časové náročnosti věci, toho, zda klient požaduje zastoupení v jednotlivých případech nebo trvalé zastupování ve všech věcech, event. toho, zda služba bude poskytována v sídle či mimo sídlo advokáta.


Platba je možná v hotovosti nebo při převzetí zastoupení bezhotovostním převodem na účet.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je: 

Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00, Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd, http://www.cak.cz.

Proč s námi

Členové advokátní komory

Přes 30 let zkušeností

Kanceláře v blízkosti notářů, budově okresního soudu, katastrálního úřadu, …

I Have A Law Company

Received overcame oh sensible so at an. Formed do change merely to county it.

Am separate contempt domestic. On relation my so addition branched.

I Need Expert Lawyer

Received overcame oh sensible so at an. Formed do change merely to county it.

Am separate contempt domestic. On relation my so addition branched.

Our Team

Meet Our Attorney

Demi Bennett

Demi Bennett

CEO & Lawyer
Gilbert Norris

Gilbert Norris

Consumer Lawyer

Potřebujete právní radu?
Domluvte si schůzku ještě dnes!

JUDr. Bc. Ivana Horáková

JUDr. František Horák

Kontakt

Jak se k nám dostanete?

Parkování je možné využít ve Školní či Kostelní ulici v blízkém okolí náměstí. 

© 2022 Advokát Prostějov